Конкурс на кращу наукову роботу з навчальної дисципліни «Право міжнародних організацій» серед студентів 1-6 курсів ІМВ

admin

Теми наукових досліджень :

  1. Внутрішнє право міжнародних організацій.
  2. Співвідношення суверенітету держав-членів і наднаціональності міжнародних організацій.
  3. Правотворча діяльність міжнародних організацій.

Конкурсна комісія:

голова проф. Микієвич  М.М. ( завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету ім. І. Франка), 

члени: проф. Шпакович О.М ( професор кафедри порівняльного і європейського права), доц. Влялько І. В.  ( доцент кафедри порівняльного і європейського права), доц. Федорова А.Л. ( доцент кафедри порівняльного і європейського права)

Тривалість конкурсу: 01.03 – 01.05.2020

Кінцевий день подачі роботи: 01.05.2020

Наукову працю надсилати на електронну адресу: iir2020@ukr.net

Оголошення результатів конкурсу: 15.05.2020

 

Нагорода:

За підтримки БО Президентський фонд Леоніда Кучми “Україна” будуть визначені – 1, 2, 3 місця, з врученням грошових стипендій, подяк та подарунків. Наукові праці переможців також будуть опубліковані у фахових журналах України.

 

Вимоги до наукової праці:

  1. Наукова праця має містити такі структурні елементи:

а) постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (необхідно розкрити сутність і стан наукової проблеми у загальному вигляді, її теоретичну та (або) практичну значущість, зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; обґрунтувати актуальність дослідження та його важливість для подальшого розвитку відповідної галузі права (теорії або практики));

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми та на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю (стисло, критично та у певній логічній послідовності необхідно проаналізувати основні положення останніх досліджень і публікацій, що безпосередньо стосуються порушеної проблеми, виокремити невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячено статтю);

в) виклад матеріалу дослідження та його основні результати (необхідно висвітлити: основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію висновків);

ґ) висновки (найбільш важливі результати дослідження, які містять наукову новизну і мають теоретичне та (або) практичне значення).

  1. Вимоги до обсягу:

Загальний обсяг наукової статті (відомості про автора, назва, текст, список використаних джерел)) має бути 15–20 сторінок.

  1. Вимоги до оформлення:

Стаття подається українською або англійською мовами.

 Текст наукової статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі MS Word (у форматі rtf або doc, docx); формат паперу: А4 (21 см х 29,7 см); орієнтація сторінок: книжкова із вирівнюванням по ширині з відступом від лівого краю – 1,25 мм; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 14 рt); міжрядковий інтервал – 1,5. У тексті не повинно бути переносів і макросів.

У науковій статті інформацію необхідно подавати у наведеній нижче послідовності:

Інформацію про автора статті необхідно зазначати з вирівнюванням по центру (ім’я та прізвище українською мовою, курс, відділення, адреса електронної пошти, контактний телефон).

Назва статті повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.

Інформацію щодо отримання роботи буде надіслано на Вашу електронну адресу.